Figures

każdy procent ma znaczenie

Publikacje ikona nieskonczonosci

drukuj

Ceny transferowe po nowemu (część 1)

08/12/2016

Od 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące cen transferowych dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz od osób fizycznych (PIT)1.

Nowa definicja podmiotów powiązanych

Podwyższony zostanie próg, powodujący powstanie powiązań kapitałowych pomiędzy dwoma podmiotami. Za podmiot powiązany z racji posiadania udziałów w kapitale innego podmiotu uważać się będzie podmiot, który w kapitale innego podmiotu posiadać będzie bezpośrednio lub pośrednio udział nie mniejszy niż 25% (do 31 grudnia 2016 roku wynosił on 5%).

Przepisy regulujące powiązania personalne, tj.: osobowe, wynikające ze stosunku pracy i rodzinne, pozostały niezmienione w stosunku do stanu prawnego obowiązującego przed 1 stycznia 2017 roku.

Nowe limity przy ustalaniu obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych

Podatnik, który przekroczy próg 2 mln euro przychodów lub kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych (dalej: „przychody lub koszty”), będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podstawowej cen transferowych (art. 25a ust. 2b pkt 1 i 3-5 ustawy o PIT2 oraz art. 9a ust. 2b pkt 1 i 3-5 ustawy o CIT3).

Podatnik, który przekroczy próg 10 mln euro przychodów lub kosztów, będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podstawowej cen transferowych oraz dodatkowo analizy danych porównawczych (art. 25a ust. 2b pkt 2 ustawy o PIT oraz art. 9a ust. 2b pkt 2 ustawy o CIT).

Podatnik, który przekroczy próg 20 mln euro przychodów lub kosztów oraz wchodzi w skład grupy podmiotów powiązanych, będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podstawowej cen transferowych, analizy danych porównawczych oraz dodatkowo dokumentacji opisującej grupę kapitałową (art. 25a ust. 2d ustawy o PIT oraz art. 9a ust. 2d ustawy o CIT).

Analiza danych porównawczych (dla progu powyżej 10 mln euro) powinna być aktualizowana nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana warunków ekonomicznych w stopniu znacznie wpływającym na analizę danych porównawczych uzasadnia dokonanie przeglądu w roku zaistnienia tej zmiany.

Podatnik, który przekroczy próg 10 mln euro przychodów lub kosztów, będzie miał dodatkowy obowiązek dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi.

W ramach wyżej opisanych progów kwotowych obowiązkiem dokumentowania cen transferowych objęte będą transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekroczy w roku podatkowym próg określony w ustawie. Próg ten będzie wynosić nie mniej niż 50 tys. euro i będzie uzależniony od wysokości przychodów podatnika w poprzednim roku podatkowym. Maksymalna kwota limitu wartości transakcji wyniesie 500 tys. euro.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez NBP, obowiązującym w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, którego dotyczy dokumentacja cen transferowych.

Organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł wystąpić do podatnika z żądaniem sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji, których wartość nie przekracza wyżej wymienionych limitów w przypadku, gdy stwierdzi, że zaistniały okoliczności wskazujące na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Podatnik będzie wówczas zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia dokumentacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania (art. 25a ust. 4a ustawy o PIT oraz art. 9a ust. 4a ustawy o CIT).

Termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych powinna być sporządzana nie później niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego za dany rok podatkowy (art. 25a ust. 2f ustawy o PIT oraz art. 9a ust. 2f ustawy o CIT). Podatnik sporządzający dokumentację jest obowiązany składać urzędowi skarbowemu oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego (art. 25a ust. 7 ustawy o PIT oraz art. 9a ust. 7 ustawy o CIT). Oznacza to, że dokumentacja za rok podatkowy kończący się 31 grudnia 2017 winna być sporządzona i oświadczenie o tym winno być przekazane do urzędu skarbowego do dnia 31 marca 2018 roku.

 

1 – ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1932)

2 – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 361 ze zm.)

3 – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz.851 ze zm.)


Zobacz pozostałe wpisy