Figures

każdy procent ma znaczenie

Publikacje ikona nieskonczonosci

drukuj

Ceny transferowe po nowemu (część 2)

14/12/2016

Przychody lub koszty wynikające z ksiąg rachunkowych

Progi dla powstania obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych ustalane są w oparciu o kwoty przychodów lub kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych. Przy takiej redakcji przepisów warto zwrócić uwagę na  kilka istotnych kwestii.

Po pierwsze, ponieważ przepisy odwołują się do danych wynikających bezpośrednio z ksiąg rachunkowych, bierzemy pod uwagę przychody lub koszty bilansowe, a nie podatkowe.

Po drugie, bierzemy pod uwagę przychody lub koszty wynikające z ksiąg rachunkowych a nie z rachunku zysków i strat – oznacza to, że nie uwzględniamy ich wzajemnego saldowania, dokonywanego na potrzeby sporządzania rachunku zysków i strat, np. przy ustalaniu wyniku na zbyciu niefinansowych aktywów trwałych czy wyniku na saldowaniu różnic kursowych.

Po trzecie, może powstać problem, które dane należy uwzględniać w przypadku wykorzystywania w księgach rachunkowych planu kont, który gromadzi koszty podstawowej działalności operacyjnej w układzie rodzajowym oraz kalkulacyjnym (tzw. konta zespołu „4” i „5”). Moim zdaniem w takim przypadku – kosztów podstawowej działalności operacyjnej - powinniśmy uwzględniać te koszty z ksiąg rachunkowych, które są podstawą do sporządzenia rachunku zysków i strat.

Transakcje z podmiotami – szkodliwa konkurencja podatkowa

W przypadku podmiotów przeprowadzających określone transakcje z podmiotami, mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, limit 2 mln euro dla przychodów lub kosztów nie będzie miał zastosowania. Dla takich transakcji limit wynosi 20 tys. euro (art. 25a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o PIT2 oraz art. 9a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o CIT3).

Podatnik rozpoczynający działalność

Podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzący w roku podatkowym księgi rachunkowe, jest obowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej w roku rozpoczęcia prowadzenia tej działalności. Obowiązek ten powstaje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły równowartość 2 mln euro.

Należy podkreślić, że za podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej nie uważa się podatnika, który został utworzony: w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, albo w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty, co najmniej 10 tys. euro (art. 25a ust. 1b, 1c ustawy o PIT oraz art. 9a ust. 1b, 1c ustawy o CIT).

Inne transakcje

Za transakcje podlegające obowiązkom dokumentacyjnym uważać się będzie także zawarte w roku podatkowym:

  • umowę spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekraczać będzie równowartość 50.000 euro lub
  • umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w której wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie lub przewidywana na dzień zawarcia takiej umowy, przekraczać będzie równowartość 50 tys. euro

(art. 25a ust. 1e ustawy o PIT oraz art. 9a ust. 1e ustawy o CIT).

Przepisy wykonawcze

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji wymaganych w dokumentacji podatkowej, tj. w podstawowej dokumentacji, w analizie danych porównawczych oraz w dokumentacji opisującej grupę. (art. 25a ust. 8 ustawy o PIT oraz art. 9a ust. 8 ustawy o CIT).

 

 

1 – ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1932)

2 – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 361 ze zm.)

3 – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz.851 ze zm.)


Zobacz pozostałe wpisy