Figures

każdy procent ma znaczenie

Publikacje ikona nieskonczonosci

drukuj

Najważniejsze zmiany kadrowo - płacowe w 2017 roku

04/01/2017

Zmiany w prawie pracy

 • Obowiązek tworzenia regulaminów wewnątrzzakładowych (regulamin pracy, regulamin wynagradzania) będzie dotyczył pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Dotychczas obligatoryjnie wprowadzały je firmy zatrudniające 20 lub więcej pracowników. Obecnie pracodawcy zatrudniający od 20 do 50 osób będą musieli utworzyć regulaminy jedynie na wniosek zakładowej organizacji związkowej.
 • Obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będzie dotyczył firm zatrudniających co najmniej 50 osób (w zakładach zatrudniających od 20 do 50 osób – jedynie na wniosek zakładowej organizacji związkowej). Dotychczas taki wymóg dotyczył firm, w których liczba zatrudnionych na 1 stycznia wynosiła 20 osób i więcej. 
 • Zmiana wzoru świadectwa pracy – uzupełnienie świadectwa o dodatkowe informacje, m. in. dotyczące wykorzystanego przez pracownika urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego.
 • Brak obowiązku wydawania świadectw pracy po 24 miesiącach zatrudnienia na czas określony. Obecnie pracodawca będzie musiał wydać świadectwo w przypadku, gdy nie zamierza zawrzeć z pracownikiem kolejnej umowy w okresie do 7 dni od zakończenia poprzedniej. W innych przypadkach świadectwo będzie wydawane na wniosek pracownika.
 • Wydłużenie terminu na odwołanie się przez pracownika od wypowiedzenia umowy lub jej rozwiązania w trybie natychmiastowym, wniesienie do sądu żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania oraz nawiązania umowy o pracę – 21 dni zamiast 7 dni.
 • Wprowadzenie obowiązku zawarcia umowy o współodpowiedzialności materialnej wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 • Zniesienie niższego wynagrodzenia minimalnego w pierwszym roku zatrudnienia.
 • od 1 października 2017 roku obniżenie wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Zmiany w zakresie umów cywilnoprawnych

 • Gwarancja minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorców i osób samozatrudnionych – 13 zł brutto za każdą godzinę świadczenia usług  w 2017 roku.
 • Obowiązek dokumentowania liczby godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę lub samozatrudnionego. Dokumentację przechowuje zleceniodawca przez okres minimum 3 lat.
 • Konieczność dokonywania wypłat wynagrodzenia dla zleceniobiorców i samozatrudnionych co najmniej raz w miesiącu.
 • Rozszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie weryfikacji umów cywilnoprawnych - inspektorzy skontrolują m. in. zakres i rodzaj umowy, ewidencję czasu pracy oraz stosowanie minimalnej stawki wynagrodzeń.
 • Stawka minimalna nie ma obecnie zastosowania dla umów o dzieło, jednak coraz częściej zawierane umowy o dzieło są kwestionowane i uznawane za umowy zlecenia. Obecnie trwają dyskusje nad oskładkowaniem umów o dzieło oraz zmianami dotyczącymi stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu przez twórców


Zobacz pozostałe wpisy