Figures

więcej zysku z Twoich środków

Usługi ikona nieskonczonosci

Biegły rewident Poznań:

 

Zapytaj o:

  • badanie sprawozdań finansowych
  • analiza sprawozdania finansowego
  • kancelaria biegłych rewidentów Poznań

Usługi biegłego rewidenta

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania finansowego, a także przegląd jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Badania planów przekształcenia, połączenia i podziału spółek 

Badanie planów przekształcenia, połączenia i podziału spółek, opinie na temat wniesionych aportów, ustalenie parytetu wymiany zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

Wydawanie opinii dla przedsiębiorstw energochłonnych - ulga OZE

Wydajemy opinię biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej „ustawa o OZE”), niezbędną do uzyskania ulgi przez odbiorcę przemysłowego.

Przemysłowy odbiorca energii powinien złożyć do Prezesa URE oświadczenie potwierdzające wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o których mowa w art. 52 ust. 6 ustawy o OZE. Ponadto w oświadczeniu należy określić ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku oraz wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość jego wyliczenia.

Inne usługi biegłego rewidenta

Oferujemy także inne usługi, które wykonuje biegły rewident, w tym doradztwo w zakresie optymalizacji procesów w obszarze rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.