Figures

więcej zysku z Twoich środków

Usługi ikona nieskonczonosci

Obsługa firm w upadłości

Oferujemy kompleksową obsługę księgową i kadrowo-płacową postępowań upadłościowych oraz doradztwo w zakresie postępowań upadłościowych
i układowych.

W ramach usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych upadłych przedsiębiorstw przygotowujemy:
•    spis inwentarza,
•    preliminarz wydatków,
•    plan likwidacji,
•    listę wierzytelności wraz z weryfikacją,
•    plan podziału masy upadłościowej,
•    sprawozdania rachunkowe syndyka zgodnie z wymogami ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze,
•    sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości,
•    wnioski do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o wypłaty świadczeń pracowniczych,
•    Rp7 dla pracowników upadłych podmiotów.

Udostępniamy  online do raporty finansowe w tym bilans, rachunek zysków i strat, należności i zobowiązania.

Oferujemy również obsługę kancelaryjną syndyka, a w tym:
•    obsługę korespondencji,
•    przygotowywanie pism do wierzycieli, sądów, urzędów skarbowych, i innych instytucji,
•    udostępnienie adresu korespondencyjnego syndyka.